Privatlivspolitik

Om organisering FDF og spejderne i Tivoli

FDF og Spejderne i Tivoli er et arrangement, der arrangeres af Tværkorpsligt Udvalg (TKU). Udvalget består af et medlem fra FDF Landsdel 4, De Grønne Pigespejdere Region Kattegat, DDS Aarhus Skov, DDS Aros, Baptistspejderne Århus og Marselis Distrikt KFUM-Spejderne.

TKU er ikke en selvstændig forening og ligger derfor under DDS Aros hvad regnskab angår. Hvad andre anliggende angår, deles ansvaret ligeligt mellem medlemsforeningerne af TKU.

Privatlivspolitik for FDF og Spejderne i Tivoli

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra TKUs legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

TKU er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte TKU data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Johannes Damsgaard-Bruhn, KFUM-Spejderne Marselis Distrikt
Adresse: Klapskovvej 2, Vitten, 8382 Hinnerup
CVR: 35342745
Telefonnr.: 40869895
Mail: [email protected]
Hjemmeside: www.marselisdistrikt.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om frivillige:

 • Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til TKU og bankkontonummer

Som udgangspunkt indhenter vi ikke børneattester på frivillige, da frivillige ikke har direkte kontakt med deltagere under 15 år til arrangementet. Denne kontakt varetages af ledere fra de deltagende kredse/grupper. Vi forventer, at kredsene/grupperne har indhentet børneattest på deres ledere.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Det korps eller forbund, som du er medlem af

TKUs formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At TKU har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i TKUs arrangement
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til TKU og arrangementet

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund af TKUs berettigede og legitime interesser som er at kunne afvikle arrangementet ”FDF og Spejderne i Tivoli”.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Trækker du dit samtykke tilbage, kan det betyde, at du ikke kan være frivillig i arrangementet, da manglende samtykke kan betyde, at vi ikke kan opfylde lovkrav.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for TKU og arrangementet – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig 2 år efter arrangementet er afholdt. Det gør vi for at kunne informere dig, når næste arrangement startes op.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på frivillige til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik og som vi har pligt til at oplyse dig om
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre vores privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.